University of Salford BA (Hons) Fashion Archives - Seventy7